You are here

Beheer

Het Fonds werd opgericht bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening die de verplichting op zich had genomen de diensten, het personeel, de uitrusting en de inrichtingen ter beschikking te stellen van het Fonds.

Dit Fonds beschikt evenwel over een eigen rechtspersoonlijkheid, gescheiden van deze van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, wat inhoudt dat het over een eigen vermogen beschikt, eigen inkomsten heeft, kan optreden in rechte, …

Algemeen beheer

Het Fonds wordt beheerd door een beheerscomité, dat samengesteld is uit de leden die zetelen in het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

Dit beheer is paritair, wat één van de basispijlers is van het Belgische sociale zekerheidssysteem. Dit houdt in dat het Beheerscomité bestaat uit een voorzitter, zeven vertegenwoordigers van de representatieve interprofessionele werkgeversorganisaties en zeven vertegenwoordigers van de representatieve interprofessionele werknemersorganisaties. Het doel van deze paritaire samenstelling is te komen tot aanvaardbare oplossingen voor de soms uiteenlopende belangen van beide groepen in socio-economische materies.

Voor de Socialprofitsector werd een bijzonder comité aangesteld. Dit comité is voorgezeten door de voorzitter van het gewone Beheerscomité en is paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de werkgevers en van de werknemers. Aangezien in de wet het beginsel was gesteld van een paritaire samenstelling van het Bijzonder Comité, was het aan de uitvoerende macht om bij een in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit de samenstelling van dit bijzonder comité te bepalen en de leden ervan te benoemen.

De vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de werkgevers worden enerzijds benoemd op voorstel van de Unie van socialprofitondernemingen (Unisoc) en anderzijds op voorstel van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen voor wat de vrije beroepen betreft.

De vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de werknemers worden benoemd op voorstel van de representatieve interprofessionele organisaties van de werknemers.

Dagelijks beheer

Het dagelijks beheer van het Fonds wordt uitgeoefend door de administrateur-generaal, de heer Jean-Marc VANDENBERGH, en bij afwezigheid door de adjunct-administrateur-generaal, de heer Axel DELVOIE, van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

Toezicht

Het Fonds staat onder de controlebevoegdheid van de Minister van Werk en, voor wat de beslissingen met een budgettaire of financiële weerslag betreft, onder dat van de Minister van Financiën.

Taken beheerscomité

Voor de ondernemingsdossiers beslist het Beheerscomité of er een sluiting van de onderneming heeft plaatsgevonden en welke vergoedingen aan de werknemers worden toegekend. Zij bepaalt alzo het recht op de sluitingsvergoeding, de contractuele vergoedingen, de overbruggingsvergoeding, de aanvullende vergoeding verschuldigd aan sommige beschermde werknemers en de bedrijfstoeslag.

Praktisch worden de ondernemingsdossiers gegroepeerd op zogenaamde collectieve lijsten en voorgelegd aan het Beheerscomité.

Deze lijsten omvatten een overzicht van de adviezen van de dienst over de toe te passen wetgeving.

In bepaalde gevallen verleent de wet het Beheerscomité de bevoegdheid om op discretionaire wijze te oordelen of de sluitingswet al dan niet moet worden toegepast:

  • gelijkstelling van de verplaatsing van de exploitatiezetel of de fusie van de onderneming met een sluiting;
  • gelijkstelling van de herstructurering van een onderneming met een sluiting, bepaling van de duur van de terugbetalingsperiode voor de door het Fonds voorgeschoten sommen en vaststelling van de tegemoetkomingsmodaliteiten van het Fonds;
  • toekenning van het recht op de sluitingsvergoeding voor de werknemers van wie de arbeidsovereenkomst is geschorst op de sluitingsdatum en die na de schorsingsperiode niet terug aan de slag kunnen;
  • erkenning van overmacht ;
  • verzaking aan terugvordering bij de werknemers van ten onrechte betaalde bedragen.

In het kader van de financiering van het Fonds geeft het Beheerscomité jaarlijks advies over de door de werkgevers te betalen bijdragen voor het Fonds uit de profitsector. Hetzelfde geldt voor het Bijzonder Comité betreffende de bijdragen aan het Fonds te betalen door werkgevers uit de Social-Profitsector. Het advies is uitgebracht door het Beheerscomité (of het Bijzonder Comité in geval van de Social-Profit) en door de NAR op verzoek van de Koning. Dit advies wordt door de Koning gevraagd aan het Beheerscomité en de N.A.R. Daarna kan de Koning, elk jaar, de betaling van bijdragen opleggen.

In het kader van de sociale zekerheid, en meer bepaald de uitgaven voor de tijdelijke werkloosheid, speelt het Fonds een belangrijke rol ten voordele van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Het betreft hier een deel van de uitgaven voor tijdelijke werkloosheid wegens schorsing van de arbeidsovereenkomst in geval van slecht weer, technische stoornis of bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken.

Het Beheerscomité (of het Bijzonder Comité voor de Socialprofitsector) moet zijn advies geven over het deel dat ten laste wordt genomen door het Fonds. In dit advies stelt het Beheerscomité ook de te innen patronale bijdragen voor die verschuldigd zijn om de financiering ervan te dragen.

Ihr Büro suchen

Top