You are here

Verplichte vermelding van het werfadres bij de mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag ingevolge werkgebrek

08-04-2014

De mededeling aan de RVA van de eerste effectieve werkloosheidsdag ingevolge werkgebrek moet de volgende vermeldingen bevatten (artikel 1ter van het KB van 14/11/2011 tot uitvoering van de artikelen 49,50 en 51 van de wet op de arbeidsovereenkomsten):

  1. De naam, het adres, het ondernemingsnummer van de werkgever of de onderneming en het nummer van het Paritair Comité;
  2. De naam, de voornaam, het identificatiennummer van de sociale zekerheid van de werkloos gestelde werknemer;
  3. De eerste dag waarop de arbeidsovereenkomst in de beschouwde maand geschorst wordt;
  4. Het volledig adres van de plaats waar de werkloos gestelde werknemer die dag normaal zou gewerkt hebben. Deze verplichting maakt het de controlediensten mogelijk de echtheid van de werkloosheid te controleren.

In de elektronische mededeling via de portaalsite gold de verplichting tot mededeling van de tewerkstellingsplaats tot nutoe enkel voor de werkgevers uit de bouwsector (PC nr 124) .

Deze verplichting is nu uitgebreid tot alle sectoren. Aan de werkgever wordt de vraag gesteld of de plaats van tewerkstelling gelijk is aan de exploitatiezetel.

Indien de plaats van tewerkstelling gelijk is aan de exploitatiezetel, dan duidt de werkgever dit aan en wordt automatisch het adres van de exploitatiezetel ingevuld;

  • Indien de plaats van tewerkstelling verschillend is van de exploitatiezetel, dan wordt de werkgever gevraagd het werfadres in te vullen.

Voorbeeld: het uitzendkantoor verricht alle formaliteiten inzake kennisgeving. Als werfadres wordt het adres van de gebruiker vermeldt waar de uitzendkracht tijdelijk werkloos wordt gesteld.

Verder dienen de volgende regels in acht te worden genomen:

Indien er door een gebrek aan opdrachten geen tewerkstellingsplaats kan worden toegewezen, dan wordt de laatste tewerkstellingplaats vermeld.

Voorbeeld: indien werknemers uit de bouwsector na het afwerken van een werf niet onmiddellijk aan een nieuwe werf kunnen worden toegewezen, moet het adres van de laatste bouwwerf worden meegedeeld.

  • Indien er verschillende tewerkstellingsplaatsen zijn, dan wordt de plaats van tewerkstelling vermeld waar de betrokken werknemer in de beschouwde maand voor het eerst tijdelijk werkloos wordt gesteld.

Dit is bijvoorbeeld het geval voor dienstencheque-ondernemingen, kuisondernemingen en cateringbedrijven.

Voorbeeld: voor een werknemer tewerkgesteld door een dienstencheque-onderneming valt een opdracht van een klant tijdelijk weg omdat deze met verlof is. Als plaats van tewerkstelling wordt het adres vermeld waar de werknemer normaal die dag zou tewerkgesteld zijn.

Uitzonderlijk kan het adres van de exploitatiezetel worden meegedeeld indien er tijdelijk niet genoeg klanten/opdrachten meer zijn.

Voorbeeld : een dienstencheque-onderneming heeft tijdelijk niet genoeg klanten om een werknemer tewerk te stellen voor de totaliteit van de contractueel overeengekomen uren. In dergelijk geval mag het adres van de exploitatiezetel worden opgegeven.

Opgepast: het moet hier gaan om een uitzonderlijke situatie die te wijten is aan een tijdelijk werkgebrek. Indien het werkgebrek aanhoudt kan dit leiden tot een onderzoek naar structurele werkloosheid en kan de tijdelijke werkloosheid geweigerd worden.

  • Indien de werknemers geen vaste tewerkstellingsplaats(en) hebben, wordt de exploitatiezetel opgegeven als tewerkstellingsplaats.

Dit is bijvoorbeeld het geval voor werknemers uit de transportsector of werknemers tewerkgesteld in vlinderploegen (werknemers die inspringen om afwezige werknemers te vervangen) of vliegende ploegen.

Voor de mededelingen die gedaan worden via batch-toepassing, wordt een overgangsperiode voorzien zodat het niet meedelen van het werfadres voorlopig niet zal leiden tot een weigering van de mededelingen door de werkloosheidsbureaus.

Deze wijziging van de webtoepassing geldt sinds 26.03.2014.

Ihr Büro suchen

Top