Follow us on twitter

You are here

Nieuwsbrief FSO nr. 62 - De verkorting van de overnametermijnen en het in overeenstemming brengen van de CAO 32 bis met de wet betreffende de sluiting van de ondernemingen

Juridische vraag 

De reglementering betreffende de sluiting van de ondernemingen wordt gewijzigd teneinde de behandelingsduur van een dossier in te korten. De wijziging heeft betrekking op de overname na faillissement, zoals voorzien in de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen en in hoofdstuk III van de CAO 32 bis. Concreet worden de termijnen voor de overname van de activa en van het personeel verkort na 1 april 2019.

Standpunt FSO

Vermits het overgrote deel dossiers zijn zonder overname na faillissement, is het de bedoeling om een snellere tussenkomst te kunnen verlenen ten voordele van de werknemers die het slachtoffer zijn van een sluiting van een onderneming middels de verkorting van de overnametermijnen met als gevolg ook de verkorting van de betalingstermijn. Het voordeel houdt in dat het ondernemingsdossier in principe kan worden voorgelegd aan het Beheerscomité na twee maanden volgend op het faillissement (in plaats van 7 tot 8 maanden zoals vroeger het geval was).

De wet van 26 juni 2002 en de CAO 32bis werden gewijzigd wat de overnametermijnen betreft.

Motivering

Wijziging van de wet van 26.06.2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen

De verkorting van de overnametermijnen is gebaseerd op de vaststelling dat 85% van de overnames gebeurt in de loop van de eerste 2 maanden die volgen op het faillissement en dat meer dan 90% van de werknemers binnen de twee maanden na de overname van de activa wordt overgenomen.

Om te zorgen voor een kortere behandelingstermijn van de ondernemingsdossiers en de individuele dossiers, voorziet de wet van 5 mei 2019 tot wijziging van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen in de wijziging van de artikelen 12, 40bis en 42, met als doel het verkorten van de termijnen voor de toekenning van de overbruggingsvergoeding in geval van overname na faillissement. 

Artikel 12 is wat betreft de termijn van de overname van de activa gewijzigd. Die termijn zal van zes maanden vanaf de datum van het faillissement naar twee maanden vanaf de datum van faillissement worden gebracht, met de mogelijkheid om de termijn maximum 2 keer te verlengen:

  • een eerste keer met een periode van twee maanden, als – bij het verstrijken van de eerste termijn – de curator schriftelijk aan het Fonds laat weten dat er nog onderhandelingen bezig zijn met een kandidaat-overnemer of als de curator heeft nagelaten om aan het Fonds de informatie mee te delen voorzien in artikel 50 § 1, 4°, van het KB van 23 maart 2007 tot uitvoering van de wet van 26.06.2002, namelijk de tewerkstellingsgegevens betreffende de overgenomen werknemers.
  • een tweede keer met een periode van twee maanden, als de curator schriftelijk bevestigt aan het Fonds dat er nog steeds, na het verstrijken van de eerste verlenging, onderhandelingen bezig zijn.

Het laatste lid van artikel 12 is opgeheven. Dat voorzag erin dat wanneer de activiteit voorlopig door de curatoren werd verdergezet, de termijn van de overname van activa werd verlengd van zes maanden tot negen maanden na het faillissement. In dezelfde zin zal de bepaling die de termijn vastlegde voor de overname van het personeel in die hypothese worden opgeheven (art. 42, laatste lid, van de wet). 

Artikel 40bis, dat van toepassing is op de grensoverschrijdende situaties, is gewijzigd met een verwijzing naar het nieuwe artikel 12 van de wet.

Artikel 42 is wat betreft de overnametermijn van het personeel gewijzigd. Die termijn zal van 6 maanden naar 4 maanden na de overname van de activa worden gebracht. Om als overgenomen te worden beschouwd, moet de werknemer ten laatste 4 maanden na de overname van de activa opnieuw zijn aangeworven door de overnemer. 

Wijziging van de CAO 32bis: nieuwe overnametermijnen en het in overeenstemming brengen met de wet van 26 juni 2002

Nieuwe overnametermijnen

In navolging van de wijzigingen aan de wet van 26 juni 2002 (art. 12) inzake de overnametermijnen na faillissement, wordt artikel 11 van de CAO 32bis aangepast aan de nieuwe termijn voor de overname van de activa (2 maanden, eventueel verlengd volgens de hierboven beschreven voorwaarden) en aan de nieuwe termijn voor de overname van het personeel (4 maanden).

Het in overeenstemming brengen met de wet van 26 juni 2002

Bestaansreden

De wijziging van het begrip overname van de activa en overgenomen werknemers in de wet van 26 juni 2002 vindt zijn oorsprong in het advies nr. 916 van de NAR dat toen een bepaald aantal moeilijkheden aan het licht bracht inzake de interpretatie met de wet van 12 april 1985 betreffende de betaling van een overbruggingsvergoeding in geval van overname na faillissement.

De Raad was van mening dat die begrippen 'onvoldoende nauwkeurig' waren en stelde voor ze te wijzigen. De wet werd gewijzigd maar niet de CAO 32bis, waardoor de definities van overname van de activa en overgenomen werknemers bedoeld in de wet betreffende de sluiting van de ondernemingen niet met de definities in de CAO 32bis overeenstemden.

Het in overeenstemming brengen

Deze in overeenstemming betreft twee begrippen: de overname van de activa (art. 2, 5°) en het begrip overgenomen werknemer (art. 11, laatste lid).

Artikel 2, 5° van de CAO 32bis dat het begrip overname van de activa definieert, wordt in overeenstemming gebracht met de definitie van artikel 7, 1ste lid, 1° van de wet van 26 juni 2002.

De wijziging omvat het begrip verderzetten van de hoofdactiviteit van de gefailleerde onderneming als voornaamste criterium voor het definiëren van het begrip overname van de activa in de wet van 2002, namelijk:

  • hetzij de vestiging van een zakelijk recht op het geheel of een deel van de activa van een failliete onderneming met het verderzetten van de hoofdactiviteit van de onderneming of van een afdeling ervan;
  • hetzij de verderzetting van de hoofdactiviteit van de onderneming of van een afdeling ervan door een werkgever die niet het geheel of een deel van de activa van de failliete onderneming heeft overgenomen; het is niet van belang of de hoofdactiviteit van de onderneming wordt verder gezet met werknemers die opnieuw werden aangeworven door de werkgever die de activa heeft overgenomen of door derden.

Artikel 11, laatste lid, van de CAO 32bis werd in overeenstemming gebracht met artikel 42, 1ste lid, 2°, 1ste streepje van de wet van 2002, om gevolg te geven aan het advies nr. 916 van de NAR waarin de werknemers aangeworven tussen de datum van het faillissement en de datum van de overname van de activa als overgenomen werden beschouwd.

Schematische voorstelling

Vóór de wijziging

Faillissement zonder het verderzetten van de activiteit onder curatele


Faillissement zonder het verderzetten van de activiteit onder curatele

 

 

Faillissement met het verderzetten van de activiteit onder curatele


Faillissement met het verderzetten van de activiteit onder curatele

 

Na de wijziging

Faillissement met overname

Hypothese 1: 2 maanden voor de overname van de activa (art. 12, 1ste lid van de wet van 26.06.2002)

Faillissement met overname: Hypothese 1: 2 maanden voor de overname van de activa

 

 Hypothese 2: 4 maanden voor de overname van de activa (art. 12, 2de lid van de wet van 26.06.2002)

Faillissement met overname: Hypothese 2: 4 maanden voor de overname van de activa

 Hypothese 3: 6 maanden voor de overname van de activa (art. 12, 3de lid van de wet van 26.06.2002)

Faillissement met overname: Hypothese 3: 6 maanden voor de overname van de activa

Inwerkingtreding

De wettelijke en conventionele wijzigingen hebben betrekking op de ondernemingen waarvan de sluitingsdatum gelegen is na 1 april 2019. 

Ihr Büro suchen

Top