Follow us on twitter

You are here

Nieuwsbrief FSO nr. 64 - Nieuwe versie van het elektronische boek "Grondige analyse van de sluitingswetgeving"

Inleiding

In oktober 2019 werd een nieuwe versie van het boek 'Grondige analyse van de sluitingswetgeving' op de website van de RVA (rubriek FSO) gepubliceerd. Die versie houdt rekening met de hervormingen van de reglementering rond de sluiting van ondernemingen, het insolventierecht en het ondernemingsrecht en biedt een betere leesbaarheid aan.

Motivering

De belangrijkste updates in de nieuwe versie van het elektronische boek worden hieronder toegelicht. 

  • Wijzigingen aan de wet van 26 juni 2002

Het e-book werd bijgewerkt en houdt nu rekening met de wijzigingen aan de wet van 26 juni 2002. Die wijzigingen werden aangebracht door de wet van 5 mei 2019 (BS 12 juni 2019) die bedoeld is om de termijnen voor de overname van de activa en het personeel te verkorten (zie Nieuwsbrief FSO nr. 62). De wet van 5 mei 2019 heeft artikelen 12, 40bis en 42 gewijzigd en verkort de termijnen voor de overname van de activa na een faillissement, voor ondernemingen waarvan de wettelijke sluitingsdatum na 1 april 2019 ligt.

Naar aanleiding van de wetswijziging werd ook cao 32bis gewijzigd door cao 32/7 van 23 april 2019, afgesloten in de Nationale Arbeidsraad (BS 8 mei 2019). Zo bevat cao 32bis nu ook de nieuwe overnametermijnen en werd de cao in overeenstemming gebracht met de wet van 26 juni 2002.

Ook de wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie (BS 30 maart 2018) heeft er wijzigingen in aangebracht, namelijk de verlenging van de referteperiode van artikel 36, §1 (zie Nieuwsbrief FSO nr. 58). 

  • Actualisering van de wettelijke referenties m.b.t. het ondernemingsrecht 

Ingevolge de inwerkingtreding op 1 mei 2018 van de wet van 11 augustus 2017 betreffende het nieuwe insolventierecht (1) en door de invoering van de bepalingen van het faillissementsrecht (wet van 8 augustus 1997) en van het recht op de continuïteit van de ondernemingen (wet van 31 januari 2009) in boek XX van het Wetboek van economisch recht,  verwijzen in de nieuwe versie van het e-book de wettelijke referenties naar de nieuwe bepalingen van boek XX WER.

Voor transnationale situaties verwijst het e-book eveneens naar het nieuwe boek XX van het Wetboek van economisch recht m.b.t. de bepalingen inzake transnationale insolventie.  

  • Actualisering van begrippen

Het e-book houdt ook rekening met de actualisatie van bepaalde recente begrippen eigen aan het ondernemingsrecht, zoals de ondernemingsrechtbank. 

  • Verwijzingen naar recente rechtspraak

Het e-book verwijst naar recente rechtspraak die het standpunt van het FSO bevestigt. Bijvoorbeeld, de overname na faillissement, en dan vooral over de overname van de activa (noot 358); de overdracht onder gerechtelijk gezag, en dan vooral het begrip overgedragen werknemers (noot 438); het principe van de opeisbaarheid van de schuld (noot 441) en de interpretatie van het FSO van het oud artikel 61 WCO, in de versie vóór de versie die werd ingevoerd door de wet van 27 mei 2013, en dat in het licht van de principes van cao nr. 102 (nota 448); het vertrekpunt van de verjaringstermijn van de acties van het FSO ten aanzien van werknemers bij onverschuldigde betalingen (noot 852). 

  • Leesbaarheid van sommige teksten

De uitleg over de oude tegemoetkomingsplafonds werd verwijderd. Het e-book licht de actuele plafonds toe bepaald in artikel 24 van het koninklijk besluit van 23 maart 2007.

Het deel over tijdelijke werkloosheid werd van deel 5, hoofdstuk 1 verplaatst naar deel 1, hoofdstuk 4 (Financiering).

Voor de bedrijfstoeslag werd de uitleg over de samenstelling van een bankgarantie geschrapt, vermits dit enkel van toepassing was op oude dossiers (vóór 1 januari 2015).

Ook de praktijkvoorbeelden werden bijgewerkt. 

  • Versies

De bijgewerkte versie staat online (https://www.rva.be/nl/elektronisch-boek). De vorige versie is beschikbaar op aanvraag.


(1) Wet houdende invoeging van het Boek XX "Insolventie van ondernemingen", in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek XX en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XX in het Boek I van het Wetboek van economisch recht, BS 11.09.2017.

Ihr Büro suchen

Top